រឿងកុលាបប៉ៃលិន (មានភ្លេង)
Sample

រឿងកុលាបប៉ៃលិន (មានភ្លេង)

Author: លោក ញ៉ុក ថែម

Publisher: គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ

Category: Arts

Length: 2 hrs and 25 mins

Language: Khmer

Release Date: Nov 11, 2020

Free

Description

សៀវភៅស្នាដៃប្រលោមលោកខ្មែរ។ 


រក្សាសិទ្ធិដោយគ្រឺះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ។

អានដោយ ស៊ុម ដារ៉ា

Comment