ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ (មានភ្លេង)
Sample

ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ (មានភ្លេង)

Author: គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ

Publisher: គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ

Category: Science & Technology

Length: 6 hrs and 33 mins

Language: Khmer

Release Date: Nov 18, 2020

Free

Description

បោះពុម្ព ដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ


អានដោយ ផុន ច័ន្ទនិតា

ប្រើប្រាស់ភ្លេងពី bensound 

Comment